Bài viết

Vỡ xương mắt cá chân
,

Vỡ xương mắt cá chân

/
Vỡ xương mắt cá chân hoặc chân bị hỏng nghiêm…