Bài viết

,

Tồn tại lỗ bầu dục (ovale)

/
Trong quá trình phát triển bào thai, một lỗ nhỏ -…