Bài viết

Sa tử cung
,

Sa tử cung

/
Nếu sa tử cung nhẹ, điều trị thường là không…